Location:

Dit is onze juridische kennisgeving. Neem het zorgvuldig door...

SSL International plc neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te waarborgen dat alle informatie die via deze website wordt verstrekt correct is op het moment van plaatsen op de website. SSL International plc verontschuldigt zich ervoor, indien er onbedoeld of per ongeluk fouten voordoen.

SSL International plc doet geen verklaringen of geeft geen garanties over de informatie die via deze website wordt verstrekt en behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen en correcties door te voeren. SSL International plc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of omissies op deze website en alle beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die is geplaatst op deze website is, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoeker. In het kader van gebruikersvriendelijkheid zijn op deze website hyperlinks geplaatst die verwijzen naar tekst op andere websites. SSL International plc heeft deze niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor informatie of opvattingen op deze websites. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt SSL International geen aansprakelijkheid voor enige directe, specifieke of gevolgschade of verliezen, of enige andere schade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit ongeacht welke reden vanwege het gebruik van enige informatie die direct dan wel indirect is verkregen van deze website.

Geen van de disclaimers en uitsluitingen van aansprakelijkheid op deze website zijn van toepassing op de schade die voortvloeit uit het overlijden of het persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door onachtzaamheid van SSL International plc of haar werknemers. Deze disclaimers worden beheerst door en opgesteld overeenkomstig Engels recht.

De inhoud van deze website wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle deze rechten worden gehouden door SSL International plc en/of haar gelieerde ondernemingen. Er wordt slechts toestemming gegeven voor het kopiëren van pagina’s op de website voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat op alle kopieën het copyright en andere eigendomsverklaringen en disclaimers blijven behouden. Geen recht of toestemming wordt anderszins gegeven voor het gebruik van enig copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van SSL International plc of aan haar gelieerde ondernemingen. De productnamen waarnaar hierin wordt verwezen zijn handelsmerken van SSL International plc en/of aan haar gelieerde ondernemingen, met uitzondering van de handelsmerken waarvan is aangegeven dat deze het eigendom zijn van derde partijen.

Geen informatie op deze website bevat of kan worden opgevat als een uitnodiging tot het investeren in of het anderszins handelen in aandelen SSL International plc.

Een verwijzing naar enig product op deze website betekent geen aanbod tot het verkopen of leveren van dat product noch betekent het dat het product beschikbaar is in alle landen of dat de naam, beschrijving of specificatie van het product dezelfde is als die wordt genoemd op de website.

Elke bezoeker aan deze website die informatie verstrekt aan SSL International plc via deze website of door middel van e-mail verklaart zich ermee akkoord, dat SSL International plc vrij is om de inhoud van die communicatie, waaronder alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin is vervat, te gebruiken voor alle doeleinden, met inbegrip van het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van producten of diensten. De verstrekker van  communicatie op deze website of anderszins aan SSL International plc, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie daarvan, waaronder tevens de feitelijkheid en de nauwkeurigheid van die communicatie. Klik hier voor meer informatie en voor de volledige tekst van het privacybeleid.

 

Voor het laatst bijgewerkt op 28 februari 2007.